Algemene voorwaarden

Art. 1: Bij aanvraag tot een transfer van de woning naar de luchthaven en omgekeerd, neemt de klant contact op met de firma via brief, e-mail of via de website. Minstens omvat deze aanvraag een volledige beschrijving van de opdracht. Elke schriftelijke aanvraag wordt via mail of telefonisch bevestigd door Roos Marc, waarna die er zich toe verbindt het vervoer te verrichten conform de modaliteiten uit deze algemene voorwaarden. Afwijkende algemene voorwaarden van het bedrijf, de particulier of de te vervoeren personen kunnen maar aanvaard worden indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk door Roos Marc aanvaard zijn, voor het begin van uitvoering van de overeenkomst. Een kopie van de aanvraag en/of de bevestiging wordt afgegeven aan de te vervoeren perso(o)n(en).

Art. 2: Met het oog op een correcte uitvoering moeten de aanvrager en de te vervoeren personen alle nuttige inlichtingen verstrekken, evenals elke relevante inlichting waarom door Roos Marc verzocht wordt. Minstens moet het aantal te vervoeren personen, het afhaal- of afzetadres, het voorziene vertrek- en/of aankomstuur van de vlucht en een telefoonnummer waarop de te vervoeren personen bereikt kunnen worden bij noodzakelijke wijzigingen, bij aanvraag meegedeeld worden.

Art. 3: De te vervoeren personen worden door Roos Marc afgehaald op het adres vermeld in de opdracht op het afgesproken uur. Daags voordien word de rit nogmaals bevestigd door middel van een sms verstuurd voor 17u. Indien noodzakelijk wegens onvoorzienbare filevorming, drukte, wegenwerken en/of weersomstandigheden kunnen de te vervoeren personen rechtstreeks door de firma gecontacteerd worden voor aanpassing van het uur van afhaling. Het is de firma ten alle tijde toegestaan, om indien een bepaald type voertuig niet meer beschikbaar is door files, vertragingen of welke reden dan ook, te vervangen door een ander gelijkwaardig type voertuig of desgevallend meerdere voertuigen zo een gelijkwaardig type niet beschikbaar is. Roos Marc regelt dit volledig autonoom en handelt hier volgens het principe van de goede huisvader, namelijk het brengen van de klanten naar hun bestemming. Klanten kunnen hiervoor geen korting of schadevergoeding bedingen. Indien de klant de voorgestelde wijziging weigert, is Roos Marc niet verantwoordelijk voor de verdere uitvoering van het transport, maar blijft de vervoersvergoeding wel verschuldigd.

Art. 4: Bij afhaling op de luchthaven moeten de te vervoeren personen steeds uitkijken naar een bord van Roos Marc met aanduiding van hun naam of firma. De te vervoeren personen verbinden zich ertoe om, indien zij zich niet op de aangeduide vlucht bevinden, de chauffeur hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Bij grondige wijziging van het aankomst- en/of vertrekuur dienen de te vervoeren personen de firma hiervan eveneens onverwijld op de hoogte te stellen. Bij gebreke aan het tijdig op de hoogte stellen van de firma zal de klant volledige prijs verschuldigd zijn zoals akkoord gegaan met eventuele wachttijden ingerekend.

Art. 5: De overeenkomst kan door het bedrijf, particulier of de te vervoeren personen ten allen tijde gewijzigd, ontbonden of opgezegd worden mits betaling van een forfaitaire schadevergoeding van:
- Vanaf afspraak tot 24 uur voor vertrek van de chauffeur in van uitvoering van de overeenkomst: gratis
- Minder dan 24 uur voor vertrek/aankomst tot 2u voor vertrek chauffeur 50%
- Vanaf 2u voor vertrek chauffeur tot uur van vertrek 100%.

Art. 6: Roos Marc mag, zonder schadevergoeding, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden indien er zich voor of tijdens de uitvoering van het contract buitengewone omstandigheden voordoen die de firma bij het sluiten van het contract niet kon kennen en, indien Roos Marc deze wel gekend had, een geldige reden was om de overeenkomst niet te sluiten.

Art. 7: Roos Marc is aansprakelijk voor de schade die de te vervoeren persoon oploopt wegens gehele of gedeeltelijke niet– of gebrekkige uitvoering van de overeenkomst, behoudens overmacht en behoudens indien Roos Marc aantoont alle nodige en nuttige voorzorgsmaatregelen te hebben genomen om de transfer vlot te laten verlopen overeenkomstig de op Roos Marc rustende inspanningsverbintenis. De vliegtuigmaatschappij kan in geen geval aangesproken worden bij tekortkomingen in hoofde van Roos Marc. Alle klachten dienaangedaande worden rechtstreeks aan Roos Marc gericht. Voor alle eisen i.v.m. vertraging en/of missen van de vlucht ingevolge overmacht, fout van een derde, eigen fout van het bedrijf, de particulier of de te vervoeren persoon kan niet Roos Marc aansprakelijk gesteld worden.

Art. 8: De te vervoeren personen zijn aansprakelijk voor alle schade die Roos Marc door hun fout oploopt.

Art. 9: Roos Marc is verzekerd voor het vervoer van personen.

Art. 11: Klachten m.b.t. de door Roos Marc geleverde diensten zijn slechts aanvaardbaar en in overweging te nemen indien zij per aangetekend schrijven worden meegedeeld binnen de acht dagen na de uitvoering. Een klacht kan niet gelden als reden om de betaling op te schorten of uit te stellen.

Art. 12: Al onze facturen dienen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, contant betaald worden of minstens op de vermelde vervaldatum en dit zonder korting. In geval van nietbetaling of laattijdige betaling van de factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd zijn van 15% procent van het verschuldigde bedrag dit telkens verhoogd met het aantal maanden.

Art. 13: Gevallen van overmacht ontheffen Roos Marc van alle verantwoordelijkheid. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: uitzonderlijke weersomstandigheden, onvoorziene files, niet aangekondigde wegenwerken, betogingen, stakingen bagage en/of grondpersoneel. Deze opsomming geldt als voorbeeld, maar is niet beperkend.

Art. 14: Ingeval van geschillen zijn alleen rechtbanken van het rechtsgebied Brugge bevoegd.